G1000.nu's Posts (202)

Onderzoek E-Democracy met G1000 als case

De Universiteit van Tilburg heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoek gedaan naar vormen van democratische vernieuwing waarbij sprake is van E-democracy onder de titel  "Digitale Empowerment van de Demos".  Er staat een uitvoerige beschrijving in van de G1000. In navolging van Graham Smith' "Democratic Innovations"  zijn zij daarbij uitgegaan van de volgende criteria:

Gewenste toegang, selectie en insluiting - Hierbij gaat het om de vraag of burgers die willen en kunnen participeren even goed als ieder ander kunnen deelnemen en bijdragen aan de e-democracy innovatie, en dus ook om de vraag hoe het design de insluiting en selectie van participanten beïnvloedt. Het is van belang om te onderzoeken op welke manier het elektronische medium toegang, selectie en insluiting stuurt, en meer in het 16 bijzonder bevorderd of belemmerd. Daarbij is het ook van belang om de vraag te stellen hoe door middel van gebruikte het elektronische medium bruggen kunnen worden geslagen naar en tussen burgers, al dan niet met nieuwe vormen van communicatie (bv. beeld). Zorgt het design er uiteindelijk voor dat andere mensen meedoen dan de ‘usual suspects’ in burgerparticipatietrajecten.

Reële invloed op publieke agenda- en besluitvorming - Hierbij is het punt aan de orde of de demos, via de e-democracy innovatie, effectief invloed kan uitoefenen op de items die op de publieke agenda komen (Bachrach en Baratz, 1962), alsook op de conclusies die uiteindelijk worden getrokken ten aanzien van zaken van publiek belang.

Inventieve verbinding van deliberatie en aggregatie - Hierbij is het de vraag of de edemocracy innovatie niet alleen verandering brengt maar ook daadwerkelijk inventief is in het leggen van nieuwe, creatieve verbindingen tussen deliberatie en aggregatie (vergelijk, Hendriks, 2010), en waar dit dan uit blijkt. Behalve om efficiency gaat het hier ook en vooral om scheppend vermogen.

Publieke waardering en (mede)eigenaarschap - Hierbij vragen we ons af of de edemocracy innovatie bijdraagt aan de democratische grondgedachte dat burgers (mede-) eigenaar van het bestuur zijn en als zodanig ook iets mogen en zullen verwachten van het procesverloop en de -uitkomsten: o.m. eigen inzet en toegevoegde waarde.

Ingebouwde overdraagbaarheid - Hierbij gaat het om de onvermijdelijke contextbepaaldheid van e-democracy innovatie, en om de vraag of er desondanks elementen zijn ingebouwd die aanpassing aan andere contexten - in het bijzonder die van de Nederlandse democratie - mogelijk maken.

Transparantie en verantwoording. Het gaat hierbij om de wijze waarop het voor toeschouwers en participanten helder is hoe processen verlopen en dat de individuen en/of organisaties die processen aansturen of faciliteren verantwoording afleggen over de 17 manier waarop meningsvorming, uitwisseling en beslissingen tot stand komen. Terwijl van sommige processen slechts de uitkomsten zichtbaar worden gemaakt, kan transparantie in e-democracy ook zo ver gaan dat duidelijk wordt welke bewerkingen er door wie zijn gedaan.

Ten aanzien van de onderzochte cases in onder anderen Melbourne, Berlijn, Brazilië, IJsland en Nederland komen de onderzoekers tot de volgende conclusies:

Het hele onderzoek kunt u hier downloaden.

Read more…

G1000Enschede over vuurwerk

Op  Zaterdag 10 juni zaten meer dan 300 inwoners van Enschede bij elkaar voor een G1000 over vuurwerk. 

Op deze zomerse dag werd vooruitgekeken naar Oud en Nieuw. Vuurwerk brengt plezier en overlast. Bovendien vond in Enschede op zaterdag 13 mei 2000 een vuurwerkramp plaats waarbij 23 doden vielen, bijna 1000 gewonden en 200 woningen werden verwoest. Een beladen thema dus.

De gemeente heeft contact gezocht met G1000nu om hierover volgens de G1000 principes een dialoog te organiseren die uiteindelijk in het najaar moet uitmonden in een burgerbesluit. Het gehele traject is van 10 juni t/m 11 november. Het besluit over hoe Enschede met vuurwerk om gaat valt op de slotdag. De slotdag wordt gehouden op 11 november 2017. Daarna worden de voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het is voor het eerst dat een G1000 op initiatief van een gemeente wordt georganiseerd. Eerdere G1000bijeenkomsten zijn altijd op initiatief van burgers en door burgervrijwilligers georganiseerd in samenwerking met G1000nu. Dit is voor zowel de gemeente Enschede als voor G1000nu, naast een belangrijk gesprek over vuurwerk een experiment met de inzet van de G1000methodiek rond een thema in coproductie tussen gemeente en G1000nu. 

De G1000Enschede begon met drie dialoogrondes waarvan rond de vraag: "Wat vind jij belangrijk aan vuurwerk?" Aan het eind van de ronde typten de deelnemers een woord in een smartphone. De meest gekozen woorden waren: veiligheid, traditie en handhaving. Op de vraag in de volgende ronde: "Wat moet daarvoor gebeuren?" volgen woorden als handhaving en voorlichting. Uiteindelijk levert dat de volgende agenda op:

Rond deze thema's gaan de deelnemers in groepen van 8 aan de slag om uiteindelijk zo'n 40 voorstellen te maken. Na een uur dromen te hebben gedeeld bekijken de deelnemers de eerste presentaties bij de buren. Uit gesprekken en social mediaberichten kun je opmaken dat de deelnemers goede gesprekken hebben gehad. Er hangt een prettige ontspannen sfeer.

In het laatste deel van het stadsgesprek maken de deelnemers in dezelfde groepen voorstellen. Op die voorstellen kunnen vervolgens per persoon 4 stemmen worden uitgebracht. 

De top 10 nadat meer dan 948 stemmen waren uitgebracht bleek het voorstel Spetterend georganiseerde vuurwerkshow de meeste stemmen (58) te hebben gekregen. Verder hebben voorlichting, handhaving en verantwoord veilig vuurwerk de meeste steun verworven. 

Bij het sluiten van de persen hadden 129 deelnemers zich al aangemeld voor een vervolg. Het winnende voorstel 4.3. Spetterend georganiseerde vuurwerkshow

Read more…

G1000Borne: Autoluw en (eetbaar)groen

Zaterdag 24 mei vond de G1000Borne plaats met bijna 160 deelnemers. In een zeer ontspannen sfeer werkten de deelnemers in de ochtend aan de agenda via de drie bekende dialoogrondes van het Borne café. Daaruit kam de volgende 'agenda':

Blok 1: Communicatie
Blok 2: Verkeersveiligheid
Blok 3: Groenvoorziening
Blok 4: Leefbaarheid
Blok 5: Handhaving
Blok 6: Duurzaamheid
Blok 7: Betrokkenheid
Blok 8: Wildcard

Opvallend zijn de thema's verkeersveiligheid en handhaving. Kennelijk zijn dit de onderwerpen waar specifiek in Borne veel om te doen is. Bij andere G1000bijeenkomsten kwam veiligheid ook wel naar voren maar niet specifiek rond verkeer. Per thema zijn er voorstellen gemaakt, waar aan het einde van de dag op kon worden gestemd. Zo hebben de deelnemers uit de gemeente Borne aangegeven wat zij met elkaar belangrijk vinden. Maar dat iet alleen. De helft van de deelnemers heeft zich opgegeven voor het vervolg, om in werkgroepen de gemaakte voorstellen te gaan realiseren. 

Er zijn in totaal 19 voorstellen gemaakt.
De Top 19 van Borne

1. Tafel 2.1: MijnVerkeersveiligheid2030
2. Tafel 2.0: Wonen in frisse, stille en veilige omgeving!
3. Tafel 4.1: Samen houden we Borne leefbaar nu en straks
4. Tafel 3.0: Borne: Groen, groener, groenst
5. Tafel 6.1: Ons duurzaam Borne; voor nu en later.
6. Tafel 1.0: Borne Communiceert
7. Tafel 8.0: Integratie Ontmoetingscafe
8. Tafel 7.1: gemeenschappelijke ontmoetingsplekken
9. Tafel 6.0: Ecologisch wonen
10. Tafel 1.1: Communicatie gemeente en Bornse Noaberschap
11. Tafel 3.1: Borne: de groenste gemeente van Overijssel!
12. Tafel 3.2: Vliegende fiets
13. Tafel 4.2 Leefbaarheid, ontmoeten en vertrouwen..
14. Tafel 4.0: Multifunctioneel park Stroomeschvijver
15. Tafel 8.1: Dromen van een werkplaats
16. Tafel 5.1: Burgerinitiatief handhaving en gedrag
17. Tafel 5.0: BOA’s in action
18. Tafel 7.0: Maak van Borne het leukste dorp van Europa.
19. Tafel 1.2: Communicatie begint met luisteren

Wie de voorstellen wil bekijken kan terecht op de website van de G1000Borne. Initiatiefnemer Ton Remmers was uiterst tevreden over de dag en ontroerd over de het hoge aantal aanmeldingen voor het vervolg.

 

Read more…

Voorstellen G1000Schiedam2017

Alle voorstellen van de G1000Schiedam2017 zijn online te bekijken via deze link. De G1000Schiedam2017 had250 deelnemers in de zaal waar veel goede gesprekken over de stad zijn gevoerd. De in de ochtend bepaalde thema's zijn verder uitgewerkt tot voorstellen. Aan het einde van de middag kon daar op worden gestemd. Alle voorstellen gaan mee naar het vervolg. Wel geeft de uitslag aan welke voorstellen de deelnemers prioriteit zouden willen geven.De thema’s waar aan is gewerkt zijn:

 1. Veiligheid
 2. Betrokkenheid/verbinding
 3. Identiteit/trots
 4. ideeënwebsite
 5. Praten
 6. Stadsambassadeur
 7. Wildcard (dus zonder thema)

Aan alle voorstellen is inmiddels op 1 april in de Erker in Schiedam een vervolg gegeven. 

Top 10 van de 23 gemaakte voorstellen:
1. Wij Schietambassadeurs (3.3. thema Identiteit/trots)
2. Een stad waar het iedereen voor de wind gaat. (3.2 thema Identiteit/trots)
3. Schiedam: de bruisende stadsroute !!! (2.1 thema betrokkenheid/verbinding)
4. Mensen kennen elkaar, Gemeente kent de mensen.(2.0 thema betrokkenheid/verbinding)
5. Ideeënwebsite: Voor elkaar en met elkaar (4.0 thema Ideeënwebsite)
6. Leven in de branderij! (6.2 thema Stadsambassadeur)
7. Geen Schiedam zonder ons (2.2 thema betrokkenheid/verbinding)
8. Internet democratie (4.1 thema ideeënwebsite)
9. Schiedam voor Jong tot (G)oud (7.0 vrij thema)
10. Stad voor iedereen!!!!! (2.3 thema betrokkenheid/verbinding)

Meer weten? Stuur een mail naar g1000schiedam@gmail.com. Op de 2e burgertop zijn de deelnemers bezig geweest aan 23 tafels en zijn de volgende presentaties gemaakt
Als voorbeeld staat hieronder het voorstel van tafel 3.3 Wij zijn Schiedambassadeurs (gedeelde 1e plek)

Read more…

G1000light bereidt Borne voor op G1000

In aanloop naar de G1000 Burgertop werd op donderdagavond 23 maart in Borne een G1000 Light georganiseerd. Op deze avond zijn 35 maatschappelijke organisaties en verenigingen uit Borne, van sportclubs tot lokale media en van wijkverenigingen tot politieke partijen, bijeengekomen om kennis te maken met het concept van dit initiatief. Tevens was dit de ideale gelegenheid om te kijken op welke manier deze organisaties een bijdrage kunnen leveren aan een succesvolle G1000 Borne. Bij binnenkomst werd de informele toon meteen gezet. Onder het genot van een kopje koffie en een plak cake was er ruimte voor een babbeltje en werd het ons-kent-ons-gevoel in Borne onderstreept. 

Op de site van G1000Borne staat een kort verslag van de avond.

De woorden enthousiasme en betrokkenheid waren deze avond ook van toepassing op de deelnemers zelf. Vragen, tips en suggesties vlogen door de zaal van de Bornse Harmonie. “Speel in op nieuwe media”,  “maak jongeren enthousiast” en “betrek wijkraden en -verenigingen.” Het aanspreken van moeilijk bereikbare groepen? Daarbij heeft woningcorporatie Welbions aangeboden ons te helpen. Ten slotte had initiatiefnemer Ton Remmers een belangrijke boodschap. “Zoek naar partners om te realiseren wat je graag wilt. Spreek hiervoor je netwerk aan en benadruk dat je deel uitmaakt van een belangrijk democratisch proces.” En met deze wijze woorden, en een borrel, werd een geslaagde en vruchtbare avond afgesloten


Read more…

Madrid organiseerde G1000 op 4 maart

In het Crystal Gallery Cibeles Palace in Madrid kwamen zaterdag 4 maart 500 Madrilenen bij elkaar om te praten over het budget van € 100.000.000,- voor projecten rond burgerschap. Er waren 68 cirkels gevormd met elk 10 stoelen rond een prikbord. Voor de bijeenkomst zijn 1000 burgers op basis van loting uitgenodigd. Onder het motto "Je hoeft niet eens te zijn om een ​​goed gesprek te hebben." werden ideeën besproken in een dialoog per groep.

Deelnemers van verschillende leeftijd en achtergrond, afkomstig uit alle districten van Madrid bedenken voorstellen voor de hele stad niet voor hun districten. De thema's waren tevoren opgehaald en betroffen sociale rechten, mobiliteit, economie, cultuur en sport.

foto twitter.com/AhoraMadrid

Er is de nodige campagne gevoerd om deelnemers bij elkaar te krijgen en te zorgen voor een goede spreiding en diversiteit. Dat was volgens de organisatoren nog best complex: "Mensen zijn moeilijk uit hun schulp te krijgen. Je kunt nog zoveel contact met hen zoeken, op straat of via de telefoon, ze hebben altijd de mogelijkheid om te weigeren om deel te nemen. " aldus Yago Bermejo, hoofd van de Participa LAB, in een artikel gepubliceerd in Eldiario.es. Het selectieproces was een ware uitdaging. "We staan open voor deelname van alle burgers van Madrid, zoeken de pluraliteit, diversiteit en democratie. Dit deliberatieve evenement heeft kracht en een eigen gezicht. De voorstellen worden op internet geplaatst". aldus Yago Bermejo.

Alejandra Diego, G1000 coördinator en lid van ParticpaLab Madrid, vond het een bijzondere ervaring, zowel de methodologie die als het werken met vijfhonderd mensen. "De doelstellingen van  deelname zijn gehaald en voor het realiseren in deze grote burger top is de combinatie van digitale technologie en het persoonlijk contact belangrijk" merkte hij op.

Meer lezen of zien? 

filmverslag

inteligenciacolectiva [spaans]

eldiario [spaans]

foto: twitter.com/participa_LAB

Read more…

Glossy G1000Schiedam

Na Groningen en Nijmegen komt nu ook de G1000Schiedam met een glossy over de G1000. In vogelvlucht geven de Schiedammers een overzicht van de activiteiten van de G1000Schiedam tot nu toe en de voorbereiding voor zaterdag 11 maart 2017 wanneer de volgende G1000 in Schiedam plaatsvindt. De uitnodigingen voor die bijeenkomst zijn vorige week verstuurd en de eerste 100 aanmeldingen zijn al binnen. Voor wie een goed beeld wil krijgen van de G1000 en wat het betekent om een actieve G1000 kerngroep te zijn biedt het online magazine een mooi kijkje in de keuken. Download het magazine hier

Read more…

First G1000uk website online

Our friends from Cambridge have opened the first G1000uk website. It tells you all about G1000 and their plans to organise one in Cambridge on September 30 2017. The initiators see the G1000 as an innovative approach to further develop democracy.

"A G1000 is an innovative approach to understanding the wishes and desires of a community. It brings a randomly-selected, representative group of residents together for one day to prioritise policy areas and develop concrete proposals to address them. Local politicians, civil servants and members of civil society are also invited to attend and participate on the day, as equals, with the randomly selected residents. At the end of the day ten proposals are chosen to be carried forward by groups of volunteers, in coordination with councillors and other interested parties. The aim is for a truly representative sample of 1000 people to gather, deliberate with each other in a respectful environment, and decide together what is best for their communities. It is a way to do democracy differently."

 

Read more…

G1000uk online

De initiatiefnemers van de G1000Cambridge hebben hun website online. Vanaf nu hebben ze wekelijks bijeenkomsten om de G1000Cambridge voor te bereiden. In hun introductie wijzen ze op het innovatieve aspect van de G1000:

"A G1000 is an innovative approach to understanding the wishes and desires of a community. It brings a randomly-selected, representative group of residents together for one day to prioritise policy areas and develop concrete proposals to address them. Local politicians, civil servants and members of civil society are also invited to attend and participate on the day, as equals, with the randomly selected residents. At the end of the day ten proposals are chosen to be carried forward by groups of volunteers, in coordination with councillors and other interested parties.The aim is for a truly representative sample of 1000 people to gather, deliberate with each other in a respectful environment, and decide together what is best for their communities. It is a way to do democracy differently."

De eerste G1000 in Engeland vindt plaats op 30 september 2017. De ambitie is om in meer plaatsen in Groot Brittanië G1000 initiatieven te ontplooien.

Read more…

10 uur precies start op zaterdag 5 november in Leeuwarden met 482 deelnemers de Friese Dorpen Top, de eerste G1000 van Friesland en de eerste keer dat een G1000 voor een hele provincie georganiseerd wordt. De top is een initiatief van Mienskipsgroep, actieve Friese dorpelingen, die de organisatie Doarpswurk adviseert bij haar rol in Friesland voor de dorpen.

De Friesedorpentop is in de afgelopen maanden door een groeiende groep vrijwilligers voorbereid met het doel om inzicht te krijgen in wat dorpen belangrijk vinden voor de toekomst van het Friese platteland, en te experimenteren met een nieuwe democratie. De uitkomsten van de dorpentop kunnen burger en overheid dichter bij elkaar brengen doordat ze samen, ieder vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, kunnen werken aan de thema’s die de inwoners belangrijk vinden. Zij organiseren de dorpentop volgens de principes van de G1000 en in samenwerking met G1000.nu. De top heeft de nodige (landelijk) en regionale publiciteit gekregen.

Jan Hendrik Jansen, directeur van Doarpswork: “Voor ons zijn twee thema’s belangrijk: duurzaamheid en nieuwe democratische verhoudingen. In het beleid heb je altijd te maken met de driehoek overheid, bedrijfsleven en burgers. We willen laten zien dat de burgers daarin een veel sterkere rol kunnen spelen dan ze nu doen. In 2017 willen we 10 bijeenkomsten houden om te laten zien dat het kan, zowel op het niveau van de gemeentes, dorpen en de eilanden. We hopen dat daarmee het vertrouwen groeit, ook in de representatieve democratie, bijvoorbeeld bij de provinciale verkiezingen.”

De Friesedorpentop volgt de G1000methodiek, met het Dorpencafé in de vorm van een wereldcafé setting. Vier deelnemers per tafel die samen spreken over: Wat vind jij belangrijk voor het Friese platteland? Wat moet daarvoor gebeuren? en Wat kun jij daaraan bijdragen? Uit de dialoog waarbij deelnemers twee maal van tafel en gesprekspartners wisselen komen via een stemapp woorden op het scherm als samenwerken, voorzieningen, leefbaarheid en initiatief. Voor de lunchpauze komt zangeres Agnes Sambrink het FrieseDorpentop lied ten gehore brengen.

De zaal besluit ‘zonder gezeur’ de agenda samen te stellen zoals die vanaf het begin op het scherm staat en keurig genoteerd is door deelneemster Hinke Pietersma uit Buitenpost.

Na de lunch kiezen deelnemers een groep en thema van hun voorkeur om samen met 7 anderen een voorstel te maken. In de eerste ronde worden dromen gedeeld en in enkele woorden gepresenteerd op het scherm. Alle deelnemers krijgen vervolgens in de ronde 'gluren bij de buren' de kans om de dromen van anderen te bekijken. Enkele voorbeelden:

Na de ronde 'Doen' hebben de deelnemers gekeken naar kansen en bedreigingen voor hun droom en gewerkt aan hun voorstel. Dat levert 56 voorstellen op voor het Friese platteland en de dorpen. Voor ze kunnen gaan stemmen ruimen ze eerst de zaal leeg. Stoelen en tafels worden naar de zijkant van de zaal gebracht.

Uiteindelijk komen er 7 voorstellen als meest gekozen uit de bus. Met het zelforganiserende dorp als nummer 1.

De presentaties worden de komende dagen geplaatst op de website van de Friese Dorpen Top. De dag is ten einde maar niet nadat er gemacht is. Deelnemers kunnen kiezen voor een voorstel waarvan ze aan de realisatie willen bijdragen.

Read more…

In Coevorden is vele maanden toegewerkt naar de G1000. Een groep van 40 vrijwilligers heeft zich ingespannen om locatie, catering, werving, opbouw en deelname aan de G1000 in Coevorden te realiseren.

In elk dorp rondom Coevorden zijn G1000cafe’s georganiseerd. Uiteindelijk vonden 135 deelnemers de weg naar sporthal de Swaneburg. Vrijdag 28 oktober werd opgebouwd en de technische ondersteuning geïnstalleerd. Tijdens het Coevordencafé kwamen vooral woorden als initiatief, leefbaarheid, betrokkenheid en duurzaamheid naar boven op de vragen: Wat vind jij belangrijk voor Coevorden?, Wat moet er gebeuren?, en Wat kun jij daaraan bijdragen?”.

Uiteindelijk werd de agenda door de zaal bepaald:

 1. Leefbaarheid/werkgelegenheid
 2. Initiatief/betrokkenheid
 3. Saamhorigheid/Verbinding
 4. Samenwerking
 5. Duurzaamheid

In ieder vak gingen groepen van 8 deelnemers aan de slag in de ronde dromen. Daar kwamen ideeën uit als ‘Coevorden Duurzaamste stad van Nederland’, ‘Kernen zelfstandig maar wel verbonden’, ‘Iedereen wil in Coevorden wonen of werken’ en ‘Samen Coevorden op de kaart zetten’.

Na de ronde ‘Doen’ waren 15 voorstellen uitgewerkt waarover vervolgens gestemd is. Een gemeentelijke moestuin, burgercommissie voor duurzaamheid, bewoners die bewoners informeren over actuele ontwikkelingen in de gemeente, Coevordencafé’s, veel suggesties voor een duurzamer, aantrekkelijker en communicatiever Coevorden. Uiteindelijk kwam de volgende top 10 uit de stemming naar voren:

Met de traditionele groepsfoto werd de G1000Coevorden beëindigd.

 

Read more…

Burgemeesters: "Code oranje voor de democratie"

Read more…

Meer dan 50 bezoekers aan de G1000University in Amersfoort van afgelopen vrijdag, 7 oktober 2016 hadden een keuze tussen politiek filosofische beschouwingen over de democratie en de nuchtere praktijk van de G1000. Na inleidingen van Job Cohen en Harm van Dijk vertrokken de deelnemers naar één van de zes workshops van hun keuze. In de eerste ronde hield Jeffrey Green een betoog over zijn theorie dat er in de democratie per definitie een oneerlijke verhouding bestaat tussen de kiezer en zijn vertegenwoordiger. Zijn ideeën heeft hij vastgelegd in het boek "The shadow of unfairness". Reeds besproken op het platform. Harm Van Dijk heeft de kwantitatieve resultaten van de G1000 gepresenteerd op basis van meer dan twee jaar onderzoek van 8 G1000 bijeenkomsten. De resultaten vindt u hier.

Mirjam Hilhorst nam haar bezoekers mee op de route naar een g1000. Zij had daarvoor een routekaart ontwikkeld. 

In de tweede ronde was de beurt aan Brett Henning die de afgelopen jaren op zoek is geweest naar voorbeelden van loten en deliberatie in verschillende landen. Ook zijn bevindingen zijn binnenkort te volgen in een boek getiteld: "The end of politicians". Jan Hendrik Jansen gaf een presentatie over de Friese Dorpentop. De eerste regionale G1000. Zijn presentatie is hier te downloaden. Hij werd bijgestaan door Marcel Boogers die eerder op het platform schreef over regionalisering en de rol die de G1000 daarin kan spelen. Jerphaas Donner gaf tenslotte een presentatie over de kwantitatieve resultaten van de G1000. Aan de hand van voorbeelden beschreef hij de resultaten voor de netwerksamenleving, de doe democratie en de representatieve democratie. Zijn presentatie is hier te downloaden. Na afloop kon worden nagepraat in de Agora, waarbij vooral de vraag: "Hoe legt de G1000 verbinding met de representatieve democratie".

Read more…

G1000 als identiteitsdemocratie

In een artikel in het Nederlands Juristenblad beschrijven Geerten Boogaard en Job Cohen de G1000 beweging als een onderdeel van de identiteitsdemocratie. De volledige titel van het stuk is "Citizen at the gates?, Over de inpassing van identiteitsdemocratie in het institutioneel publiekrecht". Met andere woorden hoe zou je de G1000 of soortgelijke evenementen kunnen inpassen in het huidige systeem van verkiezingen, gemeenteraad, kamers en regering.

G1000 Beweging

Beide schrijvers zijn het niet eens met diegenen, waaronder Van Reybrouck, die vraagtekens plaatsen bij verkiezingen en de huidige democratie. Toch is de G1000 beweging, zoals Boogaard en Cohen het noemen, de moeite waard om serieus te bestuderen en te kijken hoe deze zou kunnen worden ingepast in het huidige stelsel. hun focus ligt daarbij niet op de verkiezingen maar op de politieke partijen. Die vormen een belemmering voor bijvoorbeeld raadsleden. Die zijn vaak teveel gebonden aan hun partijlijn om nog zonder last of ruggespraak de uitkomsten van een G1000 mee te kunnen nemen naar de raad. De schrijvers constateren ook dat er politieke one issue partijen ontstaan en partijen zonder leden en dat gevestigde partijen niet meer onderdeel zijn van de volksbeweging die zij ooit waren.Dat gat zou een G1000 mogelijk kunnen vullen.

Partijprogramma's

Het organiseren van een G1000 vlak voor of vlak na de verkiezingen heeft volgens beide schrijvers geen zin. Zij zien twee manieren waarop een G1000 zich wel zou kunnen verbinden met het 'Huis van Thorbecke" : Het lokale kiesstelsel kan worden aangepast in een richting waarin volksvertegenwoordigers minder worden verkozen op hun verkiezingsbeloftes en meer op een (persoonlijke) beoordeling van hun geschiktheid. Dat levert waarschijnlijk volksvertegenwoordigers op die minder gevoelig zijn voor partijloyaliteit en dus opener kunnen deelnemen aan politieke processen buiten de eigen partij. De tweede lijn waarlangs de inpassing van de G1000 zou kunnen worden verbeterd, is de integratie ervan in de politieke partijen: ‘if you can’t beat them, join them.’ Partijen hebben namelijk nog wel een zeer belangrijke rol bij de toegang tot de volksvertegenwoordiging, maar zij lijden volgens de Raad van het Openbaar Bestuur al langer aan grootschalig functieverlies. Met name het verlies aan brugfunctie tussen ‘het politieke’ (het keukentafelgesprek over de publieke zaak) en ‘de politiek’ (de begroting), biedt een kans voor de implementatie van G1000-achtige bijeenkomsten binnen een partij. Het CDA heeft onlangs een G1000-achtige bijeenkomst georganiseerd waarin leden in dialoog gingen over het verkiezingsprogramma van de partij.

U kunt het artikel hier downloaden: 

Citizens at the gate

Read more…

MC200 op Meridiaan College Amersfoort

Als eerste onderwijsinstelling organiseert het Meridiaan college in Amersfoort op 27 oktober een bijeenkomst met leerlingen, ouders, medewerkers, management en extern betrokkenen geënt op de methodiek van de G1000. Onder het Meridaan college vallen de scholen Het Hoge land, Het Nieuwe Eemland, Mavo Muurhuizen en Vakcollege Amersfoort.

Directeur Lex van de Haterd heeft het initiatief genomen voor de MC200 zoals de bijeenkomst is genoemd. De deelnemers bepalen zelf de agenda, van pestbeleid, veiligheid, onderwijsvernieuwing tot het algemene schoolbeleid, alles kan aan de orde komen. de directie verbindt zich aan de uitkomsten. In een interview met het AD plaatst Van de Haterd nog een kritische noot: ,,Anders dan de gemeente, die zich niet committeert aan de voorstellen van de G1000, doen wij dat wél. Je kunt het niet maken om mensen te laten meedenken en er vervolgens niets mee doen.''  er kunnen in totaal zestig leerlingen, zestig ouders, zestig medewerkers deelnemen. Daarnaast worden in totaal zestig directieleden, afdelingsleiders, vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad en diverse externe contacten uitgenodigd. Bij overintekening wordt geloot.

Aan de hand van de opbrengsten van de werkplaatsen gaat het College van Bestuur het beleidsplan schrijven. Dat beleidsplan doorloopt daarna de normale procedure via Directeurenoverleg, Medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht.

Uiterlijk in juni 2017 is het hele proces afgerond, inclusief instemming en goedkeuring van medezeggenschapsraad en het management team.

Read more…

De schaduw van oneerlijkheid

Het boek "The shadow of Unfairness" is een vervolg op Jeffrey Green's bekroonde boek,"The Eyes of the People". Beide boeken zijn gebaseerd op filosofie, geschiedenis, sociale wetenschappen en literatuur en gaan om de vraag:"Wat kan de democratie betekenen in een wereld waar sociaal-economische status je kansen voor maatschappelijk engagement en loopbaanontwikkeling in belangrijke mate bepalen?" Er is met andere woorden een grote groep burgers die vanwege bepaalde beperkingen in termen van geld, tijd of connecties zich niet met de politiek kan bezig houden. Een andere groep is gewoon niet geïnteresseerd. Green vergelijkt hen met de plebejers in het oude Rome. Zo'n groep zal er volgens Green altijd blijven. Zelfs in de meest ontwikkelde en verlichte democratieën zal het ideaal van vrij en gelijk burgerschap nooit door iedereen worden ervaren. De in de titel verwoorde, " Shadow of Unfairness" hangt over iedere vorm van democratie.

Schaduw van oneerlijkheid

Wie verwacht dat het democratisch ideaal van vrij en gelijk burgerschap ooit zal worden gerealiseerd zal volgens Green altijd bedrogen uitkomen. Alleen al omdat er in een representatieve democratie miljoenen volgers zijn tegenover enkele duizenden politici maakt dat er al sprake is van ongelijkheid. Zoals van Reybrouck in een artikel in de Guardian zei:: “In an election, you may cast your vote, but you are also casting it away for the next few years". De meeste burgers zien zichzelf als gevolg daarvan op grote afstand van de machthebbers. Ten opzichte van hen die wel dergelijke machtsposities weten te bekleden ervaart de burger een gevoel van ongelijkheid. Vaak uitmondend in gemopper, verontwaardiging, afgunst tot het geheel afwijzen van het politieke systeem. Hij ervaart met andere woorden de 'Schaduw van oneerlijkheid'. In de jaren dat wij ons mandaat aan de politici hebben gegeven bepaalt de politicus in het spel om de macht, in belangrijke mate zijn eigen koers. We kunnen als burger onvoldoende nagaan in hoeverre deze koers mede bepaald is door wat wij vinden. Bovendien hebben heel veel mensen over heel veel onderwerpen helemaal geen mening. Omdat ze vinden dat het ze niet aan gaat, het teveel tijd vereist om je een mening te vormen of gewoon omdat het je niet interesseert. In een ideale democratie heeft iedereen evenveel kans om tot de macht toe te treden. In werkelijkheid wordt veel bepaald door je sociaal culturele achtergrond, opleiding en media capaciteiten. Ook hier is dus sprake van ongelijkheid.

Tweederangs burger

Green betoogt dat het de burger, die gezien het bovenstaande eigenlijk een tweederangs burger is, vrij staat om ongenuanceerd af te geven op de politiek omdat hij buiten de macht staat. Gebaseerd op onderzoek geeft hij aan dat de interesse voor de politiek, bij de burger, in de meeste democratieën gering is. Zij stemmen op basis van ruwe meningen en sympathieën voor bepaalde politici. Wij identificeren ons veel meer met bepaalde groepen in de samenleving, onze etnische achtergrond of culturele groep dan met politieke partijen. Het blijkt zelfs dat wij vaker de mening van de partij waarop we gestemd hebben overnemen dan dat we kiezen voor een partij die onze mening vertegenwoordigt.

brugfunctie politicus verdwijnt

De politicus heeft een brugfunctie tussen bestuur en burger. Nu het lijkt het alsof er tussen burger en politiek twee werkelijkheden bestaan voldoet die brugfunctie niet meer. In het stemhokje geven we nu nog een oordeel over de recente optreden van de regering, in plaats van een keuze voor een bepaald beleid. De uitslag van de stemming biedt dus geen duidelijke opdracht aan een nieuwe regering maar is een afstraffing of beloning van de vorige.

In gesprek met Jeffrey Green

Tijdens de G1000University kunt u met Green in gesprek gaan over zijn ideeën en de vraag in hoeverre een G1000 kan bijdragen aan het ideaal van de democratie waarin de burger actief betrokken is bij de ontwikkeling en evaluatie van het beleid.

Jeffrey Edward Green (42) doceert politieke theorie aan de universiteit van Pennsylvania. Hij heeft zich aanvankelijk gespecialiseerd in antieke politieke filosofie, maar schrijft nu over de staat van de hedendaagse democratie. Zijn eerste boek, The Eyes of the People, werd bekroond door de

American Political Science Association. Zijn nieuwe boek, The Shadow of Unfairness: A Plebeian Theory of Liberal Democracy, is in juli verschenen bij Oxford University Press.

(Dit artikel is geschreven met dank aan Hans Wansink van de Volkskrant)

Read more…