G1000, wat is dat?

De eerste G1000 vond plaats op 11 november 2011 in België. Daar hebben Belgische burgers, waaronder Peter Vermeersch en David van Reybrouck, het initiatief genomen om 1000 Belgen bijeen te brengen om over de toekomst van België te spreken. Rotterdam had de primeur in Nederland met Duizend op Zuid in januari 2013. In Amersfoort vond in 2014 de eerste Nederlandse G1000 op gemeentelijk niveau plaats op initiatief van en georganiseerd door burgers.

Een G1000 is een fysieke ontmoeting van leden van een gemeenschap, die met behulp van dialoog op zoek gaan naar wat zij samen belangrijk vinden voor die gemeenschap. De dialoog is gebaseerd op een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid deel kunnen nemen. In het gesprek staat de zoektocht naar gemeenschappelijkheid, de ‘common ground’, centraal.  De deelnemers zijn autonoom. Zij kiezen met elkaar de onderwerpen, werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. En nemen tot slot de uitdaging aan om aan de slag te gaan met de voorgestelde uitkomsten. Alle leden van de gemeenschap hebben een gelijke kans om deel te nemen aan de G1000. In de zaal is de hele gemeenschap vertegenwoordigd: burgers, werkgevers, overheid en vrijdenkers. Daarmee zijn de waarden waar een G1000 voor staat gedefinieerd:

Toegankelijkheid, Autonomie Gelijkwaardigheid, Openheid, Gemeenschappelijkheid, Verantwoordelijkheid.

Om op basis van deze waarden aan het einde van de dag een goed resultaat te realiseren is een zorgvuldige, doordachte opbouw van het programma en een professionele begeleiding noodzakelijk.

De bovengenoemde basiswaarden vertalen zich bij de organisatie van een G1000 in zeven pijlers:

Burgers- Burgers nemen het initiatief en hebben de leiding in het organiseren van een G1000

Loting – om elk lid van de gemeenschap een gelijke kans te bieden op deelname aan de dialoog

Dialoog – om ruimte te maken voor wat de deelnemers en daarmee de gemeenschap bindt en alle inzichten te delen en samen te waarderen

Hele systeem – alle belangrijke stakeholdergroepen doen mee aan de dialoog om er voor te zorgen dat zij mede-eigenaar zijn van het resultaat

Eigen agenda – de dag gaat over wat de deelnemers zélf belangrijk vinden

Transparante keuzes   de deelnemers zijn gedurende de gehele dag zelf eigenaar van het resultaat en hoe het tot stand komt

Veilig – door inzet van gekwalificeerde leiding en een zorgvuldig programma is op elk moment de ruimte voor een open dialoog en het handhaven van de waarden en de spelregels geborgd voor alle deelnemers en zijn daarmee de resultaten zorgvuldig en betrouwbaar